ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

AΤΟΜΙΚΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – «IMAGINE YOUR DAY»

Ηατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY» αναγνωρίζοντας ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, δεσμεύεται να προστατεύει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγει, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, οι όροι και ορισμοί θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις αναγνωρισμένες πηγές άντλησης προσωπικών δεδομένων, ήτοι  στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY».

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των ΔΠΧ του
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ατομικής επιχείρησης ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY»
  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας συμβαλλόμενα μέρη είναι το υποκείμενο των δεδομένων και η ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY»

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΠΧ

Η ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY» επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

  • Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με διαφάνεια, με τρόπο σύννομο και θεμιτό.  Ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων πριν την επεξεργασία και καθορίζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και βάση για τη νομιμότητά του.

  • Περιορισμός του Σκοπού

Η Εταιρεία συλλέγει ΔΠΧ για καθορισμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία ασύμβατη προς τους σκοπούς αυτούς.

  • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

Η Εταιρεία συγκεντρώνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία.  Προαιρετικά στοιχεία συλλέγονται μόνο μετά από συγκατάθεση του Υποκείμενου των Δεδομένων.

  • Ακρίβεια

Τα ΔΠΧ επικαιροποιούνται όταν είναι αναγκαίο, προκειμένου να παραμένουν ακριβή.  Η εταιρεία λαμβάνει επίσης μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ΔΠΧ που είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

Τα ΔΠΧ αποθηκεύονται και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

  • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα

Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των ΔΠΧ και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα ΔΠΧ αποθηκεύονται σε φυλασσόμενο χώρο και έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή εγγράφων που περιέχουν ΔΠΧ και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους της εταιρείας.

Τα έντυπα που περιέχουν ΔΠΧ απαγορεύεται να παραμένουν σε κοινή θέα.

Δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη στον υπολογιστή, σε φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές, έγγραφα που περιέχουν ΔΠΧ.

  • Λογοδοσία

Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΠΧ

Όλα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, τα οποία τηρεί η  ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY».

Παρακαλούμε αποστείλετε επιστολή με το αίτημα σας (βλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).

Η ατομική επιχείρηση ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με διακριτικό τίτλο «IMAGINE YOUR DAY» θα απαντήσει στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική ή κάποιο άλλο αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας επιστολή:

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – «IMAGINE YOUR DAY»
Διεύθυνση: Φ. Γκινοσάτη 70, Μεταμόρφωση, ΤΚ 14452, Ελλάδα

Τηλ:   (+30) 216 809 3147, 695 629 7575

Φαξ: (+30) 216 809 3147

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Εταιρία παρακολουθεί τις αλλαγές της νομοθεσίας και υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΠΠΠΔ) να παραμένει σύννομη και να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις. 

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί την 1η έκδοση της ΓΠΠΠΔ.

Close Το καλάθι μου
Close Αγαπημένα
Close Προβλήθηκαν πρόσφατα
Close
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Close
Κατηγορίες